korisnički servis /povlašćene karte

 

 

Povlašćene parking karte - PPK

U najužem gradskom jezgru živi i radi veliki broj ljudi koji će se susresti sa novim načinom naplate parkiranja. Naplata držanja automobila na parkinzima, za pomenute stanovnike centra grada, po redovnim parking tarifama bi bila preskupa. Zato smo građane koji žive i rade u delu grada, u kom će se vršiti naplaćivanje parkiranja, svrstali u kategoriju povlašćenih korisnika.

 

>> Stanari i invalidi


Povlašćena karta za parkiranje izdaje se isključivo za vozilo u vlasništvu podnosioca zahteva.

Stanarima i invalidima koji zive u jednoj od zona naplate parkiranja (crvenoj ili žutoj zoni) izdavaće se povlašćene parking karte (PPK) koje će važiti samo za kvart u kome žive.

Pod kvartom se podrazumeva površina koju određuju i definišu 3 ili 4 ulice kao granične ivice kvarta. Vlasnici povlašćenih karata moći će ne ograničeno da parkiraju svoja vozila samo ukoliko nađu slobodno parking mesto na uličnoj mreži u okviru kvarta. Tako da povlašćenom parking kartom ne steču pravo parkiranja u bilo kom delu grada koji je obuhvaćen zonom za koju imaju povlašćenu parking kartu, već dobijaju mogućnost parkiranja samo na slobodnim parking mestima u okviru kvarta. To znači da fizička lica koja žive npr. u crvenoj zoni , stiču parvo na povlašćenu kartu samo za kvart u crvenoj zoni u kojem će moći da parkiraju svoje vozilo bez vremenskog ograničenja. Napominjemo jos da, ukoliko je ulica Knjeginje Milice ili Kneza Lazara jedna od ulica obuhvaćenih kvartom nemaju pravo korićenja parking mesta u glavnoj ulici grada.

 

Svaka povlašćena karta će biti izdata sa tačno naznačenim ulicama u kojima njen korisnik ima pravo neograničenog parkiranja. Ukoliko vlasnik povlašćene karte bude koristio parking mesto koje nije propisano njegovom kartom, kontrolor ima puno pravo da korisniku parking mesta sa neadekvatnom kartom izda doplatnu kartu, koju je korisnik dužan da plati.

Fizićkom licu se može izdati najviše jedna povlašćena karta za parkiranje koju može koristiti isključivo za jedno vozilo za koje je ova karta izdata.

cenovnik,

pravilnik o kategorijama vojnih i civilnih invalida,

zahtev za stanare i invalide.

 

Potrebna dokumentacija za izdavanje PPK:

stanari

invalidi

Zahtev za izdavanje PPK

Zahtev za izdavanje PPK

Fotokopija LK i original na uvid

Fotokopija LK i original na uvid

Fotokopija saobraćajne dozvole i original na uvid

Fotokopija saobraćajne dozvole i original na uvid

Uplata ili overena potvrda o uplati iznosa utvrđenog cenovnikom

Fotokopija rešenja o stepenu invaliditeta izdatog od nadležnog organa (original na uvid)

 

Rešenje izdato od strane nadležnog organa za dobijanje invalidske PPK

>> Pravna lica i preduzetnici

Pravo na povlašćenu parking kartu (PPK) imaju pravna lica i preduzetnici čije se sedište firme nalazi u delu grada koji je obuhvaćen jednom od zona naplate parkiranja (crvenoj ili žutoj ). Povlašćene parking karte će važiti samo za kvart kom se nalazi njihova firma. To znači da pravna lica sa firmom koja se nalazi npr. u crvenoj zoni, stiču parvo na povlačćenu kartu samo za kvart u zoni u kojoj će moći da parkiraju svoje vozilo bez vremenskog ograničenja. Pod kvartom se podrazumeva površina koju određuju i definišu 4 ulice kao granične ivice kvarta. Sto zapravo objašnjava da pravna lica koja poseduju povlašćenu kartu, istu mogu koristiti samo za kvart kojim je obuhvaćena adresa firme, a ne za celu zonu (crvenu ili žutu).

Povlašćenom kartom korisnik stiče mogućnost parkiranja samo na slobodnim parking mestima na jednoj, od dve do četiri ulice, u okviru kvarta za koji je povlašćena karta kupljena, što isključuje mogućnost korićenja parking mesta u ulici Knjeginje Milice i Kneza Lazara ukoliko je ona obuhvaćena kvartom. Svaka povlašćena karta će biti izdata sa tačno naznačenim ulicama u kojima njen korisnik ima pravo neograničenog parkiranja, ali mu ne omogućava, niti garantuje slobodno parking mesto. Ovoj kategoriji korisnika, povlašćene parking karte izdaju se na godišnjem, polugodišnjem ili mesečnom nivou.

Ukoliko vlasnik povlašćene karte bude koristio parking mesto koje nije propisano njegovom kartom, kontrolor ima puno pravo da korisniku parking mesta sa neadekvatnom kartom izda doplatnu kartu, koju je korisnik dužan da plati.

Ukoliko želite pravo na neograničeno parkiranje u glavnoj ulici, na parking mestu tačno ispred vase firme, ostaje vam mogućnost da to ostvarite kupovinom pretplatne karte za rezervisano parking mesto, koje ćete moći samo vi da koristite. Pretplatna karta za rezervisano parking mesto izdavaće se u vremenskim intervalima u trajanju od mesec dana, 6 meseci ili godinu. Sve detaljnije informacije možete naći klikom ovde.

Dozvoljeno je podnošenje zahteva za maximalno 2 (dve) PPK za jednu firmu i to 1 (jednu) na ime fizičkog lica zaposlenog kod pravnog lica i 1(jednu) na ime direktora (vlasnika).

cenovnik,
zahtev za pravna lica.

Potrebna dokumentacija za izdavanje PPK:

 

pravna lica

1
Popunjen i overen zahtev za izdavanje PPK
2
Ovlašćenje (na memorandumu) za osobu koja u ime pravnog lica ili preduzetnika podnosi zahtev.
3
Rešenje iz Registra privrednih subjekata ili rešenje nadležnog organa o registraciji pravnog subjekta
4
PIB-fotokopija i original na uvid
5
Overena fotokopija ugovora o kupoprodaji (ako je reč o vlasniku), overena fotokopija ugovora o zakupu poslovnog prostora (ako je reč o zakupcu)
6
Fotokopija saobraćajnih dozvola za vozila registrovanih  na pravno lica ( original na uvid)
7
Dokaz da je fizicko lice zapošljeno kod pravnog lica i da poseduje vozilo registrovano na njegovo ime (fotokopija ugovora o radu i saobraćajne dozvole)
8
Uplata i potvrda o uplati (na osnovi izvoda) iznosa utvrđenog cenovnikom

 

početak stranice

 

   

 

::Parking servis Jagodina ©2007 Jagodina