korisnički servis /pretplatne karte

 

 

pretplatne karte

 

- Pretplatne karte -PK, za parkiranje u objektima,

- Rezervisana parking mesta -RPK, za parkiranje na uličnoj mreži

 

 

- Pretplatne parking karte - PK, parkiranje u objektima

Parking servis Jagodina po zahtevu Fizičkog lica, Pravnog lica ili Preduzetnika može izdati odobrenje za pretplatnu kartu u objektu za vozila u vlasništvu u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta objekta. Ovoj kategoriji korisnika Pretplatne parking karte  izdaju se na godišnjem , polugodišnjem i kvartalnom nivou. Pretplatne parking karte  - PK važe isključivo za parkiranje u objektima.

Postoje dve kategorije pretplatnih parking karti, jedna za pravna i druga za fizička lica. Pretplatne parking karte(PK) omugućavaju njihovim korisnicima:
  • parkiranje u objektu svakog dana od 00:ooh do 24:ooh narednog dana, kao i državnim praznicima.

cenovnik,

zahtev za fizičko lice,

zahtev za pravno lice,

Potrebna dokumentacija za izdavanje Pretplatne parking karte - PK, za parkiranje u objektima:

fizičko lice

pravno lice

Popunjen i overen zahtev za izdavanje PK

Popunjen i overen zahtev za izdavanje PK

Fotokopija LK i original na uvid

Ovlašćenje (na memorandumu) za osobu koja u ime pravnog lica ili preduzetnika podnosi zahtev.

Razlozi kojima se korisnik rukovodi  da traži zauzeće parking mesta u objektu.

Razlozi kojima se firma rukovodi da traži zauzeće parking mesta u objektu (npr. nesmetano  obavljanje delatnosti, dostava-otprema robe, parkiranje vozila komintenata)

Lokacija željenog parking objekta i potreban broj parking mesta

Lokacija željenog parking objekta i potreban broj parking mesta

 

Rešenje iz Registra privrednih subjekata ili rešenje nadležnog organa o registraciji pravnog subjekta

Osnovni podaci o korisniku , fotokopija lične karte

PIB-fotokopija i original na uvid

Fotokopija saobraćajne dozvole i original na uvid Fotokopija saobraćajnih dozvola za vozila registrovanih  na pravno lica ( original na uvid)
Uplata ili overena potvrda o uplati iznosa utvrđenog cenovnikom Uplata i potvrda o uplati (na osnovi izvoda) iznosa utvrđenog cenovnikom
Kontakt telefon korisnika Kontakt telefon korisnika

 

- Rezervisana parking mesta - RPK, parkiranje na uličnoj mreži

 

Korisnicima je omogućeno da rezervišu parking mesto ispred preduzeća i drugih poslovnih objekata,  na  uličnoj mreži u zoniranom području.

Parking servis Jagodina po zahtevu Pravnog lica i Preduzetnika može izdati odobrenje za samostalno korišćenje rezervisanog parking mesta na uličnoj mreži za vozila u vlasništvu, ali samo u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.

Rezervacija parking mesta se izdaje na godišnjem , polugodišnjem i kvartalnom nivou.

Rezervacija parking mesta - RPK važi isključivo za parkiranje na uličnoj mreži.

Postoje dve kategorije za rezervaciju parking mesta:

  • parkiranje svakog dana od 07:ooh do 15:ooh,
  • parkiranje svakog dana od 00:ooh do 24:ooh.

cenovnik,

zahtev za pravno lice,

Potrebna dokumentacija za izdavanje rezervacije parking mesta - RPK:

pravno lice

Popunjen i overen zahtev za izdavanje RPK

Ovlašćenje (na memorandumu) za osobu koja u ime pravnog lica ili preduzetnika podnosi zahtev.

Razlozi kojima se firma rukovodi da traži rezervaciju parking mesta na uličnoj mreži (npr. nesmetano  obavljanje delatnosti, dostava-otprema robe, parkiranje vozila komintenata)

Tačna lokacija  i potreban broj parking mesta

Rešenje iz Registra privrednih subjekata ili rešenje nadležnog organa o registraciji pravnog subjekta

PIB-fotokopija i original na uvid

Fotokopija saobraćajnih dozvola za vozila registrovanih  na pravno lica ( original na uvid)
Uplata i potvrda o uplati (na osnovi izvoda) iznosa utvrđenog cenovnikom
Kontakt telefon korisnika

 

početak stranice

   

 

::Parking servis Jagodina ©2007 Jagodina